Скандал під час реклами: що ми обговорювали у 2019 році

Політичні скандали

Сексизм detected

Голову з плечей

--

--

Медіаменеджерка державних проєктів та політичних лідерів

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Вероніка Кобзиста

Вероніка Кобзиста

Медіаменеджерка державних проєктів та політичних лідерів